Pri vypracovaní jednotlivých projektov spolupracujeme so špecialistami v danej problematike, čím garantujeme výsledný produkt vysokej kvality. V procese tvorby projektu komunikujeme s viacerými odbornými inštitúciami.

Ku každej etape projektu pristupujeme individuálne a zodpovedne. Veľký dôraz kladieme na terénny prieskum, ktorý predchádza výslednému mapovému dielu.

TVORBA KRAJINY

- miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) pre PPÚ,
- tvorba územných generelov zelene

TVORBA PLOCH ZELENE

Verejná zeleň
Ponúkame vypracovanie projektov pre obnovu existujúcich i novonavrhovaných plôch zelene. Jedná sa o nasledovné plochy zelene:

- zeleň na sídliskách,
- parková a parčíková zeleň,
- uličná zeleň,
- zeleň na námestiach,
- a iné.

V oblasti verejnej zelene ponúkame spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny (podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Vyhradená zeleň

Jedná sa plochy zelene prístupné len istej skupine obyvateľstva. Jedná sa nasledovné plochy:

- zeleň školských a predškolských areálov,)
- zeleň zdravotných areálov,
- zeleň cintorínov,
- zeleň botanických a zoologických záhrad,
- iné súkromné pozemky s časovým alebo iným obmezdením prístupu.

Súkromná zeleň

Tvorba projektov rodinných záhrad.

HODNOTENIE ZELENE
Vykonávame hodnotenie drevín pre nasledovné činnosti:

- Hodnotenie drevín potrebné ku žiadosti o výrub drevín (podľa zákona č. 543/2002 Z.z., §47), a taktiež i návrhy náhradných výsadieb
- Inventarizácia drevín pre sadovnícko-architektonické diela