Spoločnosť ENVIROPROJEKT SK s.r.o. bola založená v roku 2007. Hlavným zameraním firmy je tvorba projektov v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. Našim cieľom je ochrana životného prostredia, ochrana a tvorba zelene v krajine, ale i v urbanizovanom prostredí.

 

Ing. Monika Holičová - konateľ

je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre dokumentáciu regionálneho  a miestneho územného systému ekologickej stability (RÚSES a MÚSES) a dokumenty starostlivosti o dreviny.